سرور مجازی میکروتیک

MIK_ST
شروع از 76,800تومان ماهانه
 • 128MB Ram
 • 1Core CPU
 • 50GB Traffic
 • 1Gb Uplink (Port)
 • France / Canada Location
MIK_PRO
شروع از 89,600تومان ماهانه
 • 128MB Ram
 • 1Core CPU
 • 1TB Traffic
 • 1Gb Uplink (Port)
 • France / Canada Location
MIK_ENT
شروع از 160,000تومان ماهانه
 • 512MB Ram
 • 2Core CPU
 • Unlimited Traffic
 • 1Gb Uplink (Port)
 • France / Canada Location
MT_US1
شروع از 162,000تومان ماهانه
 • 512MB Ram
 • 2Core CPU
 • 400GB Traffic
 • 1Gb Uplink (Port)
 • USA Location
MT_UAE1
شروع از 354,000تومان ماهانه
 • 512MB Ram
 • 1Core CPU
 • 100GB Traffic
 • 1Gb Uplink (Port)
 • UAE Location