تمامی کانفیگ های مورد نیاز شما به صورت 100% رایگان انجام خواهد شد

MT_FR1
 • 128MB Ram
 • 1Core CPU
 • 1TB Traffic
 • 1Gb Uplink (Port)
 • France Location
MT_FR2
 • 256MB Ram
 • 1Core CPU
 • 3TB Traffic
 • 1Gb Uplink (Port)
 • France Location
MT_FR_SP
 • 256MB Ram
 • 1Core CPU
 • Unlimited Traffic
 • 1Gb Uplink (Port)
 • France Location
MT_FR3
 • 512MB Ram
 • 1Core CPU
 • Unlimited Traffic
 • 1Gb Uplink (Port)
 • France Location
MT_CA
 • 512MB Ram
 • 1Core CPU
 • Unlimited Traffic
 • 1Gb Uplink (Port)
 • Canada Location
MT_UK
 • 512MB Ram
 • 1Core CPU
 • Unlimited Traffic
 • 1Gb Uplink (Port)
 • England Location
MT_UAE1
 • 512MB Ram
 • 1Core CPU
 • 100GB Traffic
 • 1Gb Uplink (Port)
 • UAE Location
MT_IR1
 • 256MB Ram
 • 1Core CPU
 • 50GB Traffic
 • 1Gb Uplink (Port)
 • Iran Location
MT_IR2
 • 256MB Ram
 • 1Core CPU
 • 100GB Traffic
 • 1Gb Uplink (Port)
 • Iran Location