سرور مجازی میکروتیک

MT_US1
شروع از 178,000تومان ماهانه

هزینه ی نصب مجدد سیستم عامل هر بار 30 هزار تومان

 • 512MB Ram
 • 2Core CPU
 • 400GB Traffic
 • 1Gb Uplink (Port)
 • USA Location
MIK_TR
شروع از 296,000تومان ماهانه

هزینه ی نصب مجدد سیستم عامل هر بار 30 هزار تومان

 • 1024MB Ram
 • 2Core CPU
 • نامحدود Traffic
 • 1Gb Uplink (Port)
 • Turkey Location
MIK_NL
شروع از 178,000تومان ماهانه

هزینه ی نصب مجدد سیستم عامل هر بار 30 هزار تومان

 • 512MB Ram
 • 1Core CPU
 • 2TB Traffic
 • 1Gb Uplink (Port)
 • netherlands Location
MIK_NL_1TB
شروع از 106,000تومان ماهانه

هزینه ی نصب مجدد سیستم عامل هر بار 30 هزار تومان

 • 128MB Ram
 • 1Core CPU
 • 1TB Traffic
 • 1Gb Uplink (Port)
 • netherlands Location
MIK_UK
شروع از 178,000تومان ماهانه
 • 512MB Ram
 • 1Core CPU
 • 400 GB Traffic
 • 1Gb Uplink (Port)
 • England Location
MT_UAE1
شروع از 389,000تومان ماهانه

هزینه ی نصب مجدد سیستم عامل هر بار 30 هزار تومان

 • 512MB Ram
 • 1Core CPU
 • 100GB Traffic
 • 1Gb Uplink (Port)
 • UAE Location
MT_IR
شروع از 289,000تومان ماهانه
 • 1024 MB Ram
 • 2Core CPU
 • 100GB Traffic
 • 1Gb Uplink (Port)
 • Iran Location