سرور مجازی ایران برج میلاد SSD

IR_VPS_01 • 2GB Ram
 • 1Core CPU
 • 20GB SSD HDD
 • 500GB Bandwidth
 • L3 - L4 - L7 (FREE) DDOS Protection
IR_VPS_02 • 3GB Ram
 • 2Core CPU
 • 25GB SSD HDD
 • Unlimited Bandwidth
 • L3 - L4 - L7 (FREE) DDOS Protection
IR_VPS_03 • 4GB Ram
 • 2Core CPU
 • 30GB SSD HDD
 • Unlimited Bandwidth
 • L3 - L4 - L7 (FREE) DDOS Protection
IR_VPS_04 • 6GB Ram
 • 4Core CPU
 • 40GB SSD HDD
 • Unlimited Bandwidth
 • L3 - L4 - L7 (FREE) DDOS Protection
IR_VPS_05 • 10GB Ram
 • 6Core CPU
 • 80GB SSD HDD
 • Unlimited Bandwidth
 • L3 - L4 - L7 (FREE) DDOS Protection
IR_HM_01
تحویل به صورت آنی پس از پرداخت!!

 • 12GB Ram
 • 3Core CPU
 • 50GB SSD HDD
 • Unlimited Bandwidth
 • L3 - L4 - L7 (FREE) DDOS Protection
IR_HM_02
تحویل به صورت آنی پس از پرداخت!!

 • 16GB Ram
 • 4Core CPU
 • 100GB SSD HDD
 • Unlimited Bandwidth
 • L3 - L4 - L7 (FREE) DDOS Protection
IR_HM_03
تحویل به صورت آنی پس از پرداخت!!

 • 24GB Ram
 • 6Core CPU
 • 200GB SSD HDD
 • Unlimited Bandwidth
 • L3 - L4 - L7 (FREE) DDOS Protection