سرور مجازی سنگاپور

SGV-VPS-1GB
شروع از 252,000تومان ماهانه
 • 1GB Ram
 • 1Core CPU
 • 25GB SSD
 • Singapore Location
 • 1Gb Port
 • 1TB Trafic
SGV-VPS-2GB
شروع از 498,000تومان ماهانه
 • 2GB Ram
 • 1Core CPU
 • 55GB SSD
 • Singapore Location
 • 1Gb Port
 • 2TB Trafic
SGV-VPS-4GB
شروع از 990,000تومان ماهانه
 • 4GB Ram
 • 2Core CPU
 • 80GB SSD
 • Singapore Location
 • 1Gb Port
 • 3TB Trafic
SGV-VPS-8GB
شروع از 1,980,000تومان ماهانه
 • 8GB Ram
 • 4Core CPU
 • 160GB SSD
 • Singapore Location
 • 1Gb Port
 • 4TB Trafic