سرور مجازی هارد بالا

سرور مجازی هارد بالا - Storage 1 -10 موجود است • 1GB Ram
 • 1Core CPU
 • 25GB Hard 1
 • 150GB Hars 2
 • France Location
 • Unlimited Trafic
سرور مجازی هارد بالا - Storage 2 -10 موجود است • 2GB Ram
 • 1Core CPU
 • 30GB Hard 1
 • 350GB Hars 2
 • France Location
 • Unlimited Trafic
سرور مجازی هارد بالا - Storage 3 -10 موجود است • 2GB Ram
 • 1Core CPU
 • 30GB Hard 1
 • 500GB Hars 2
 • France Location
 • Unlimited Trafic