سرور مجازی استرالیا

سرور مجازی استرالیا - پلان 1 گیگابایت
 • 1GB Ram
 • 1Core CPU
 • 25GB SSD
 • Australia Location
 • 1Gb Port
 • 1TB Trafic
سرور مجازی استرالیا - پلان 2 گیگابایت
 • 2GB Ram
 • 1Core CPU
 • 55GB SSD
 • Australia Location
 • 1Gb Port
 • 2TB Trafic
سرور مجازی استرالیا - پلان 4 گیگابایت
 • 4GB Ram
 • 2Core CPU
 • 80GB SSD
 • Australia Location
 • 1Gb Port
 • 3TB Trafic
سرور مجازی استرالیا - پلان 8 گیگابایت
 • 8GB Ram
 • 4Core CPU
 • 160GB SSD
 • Australia Location
 • 1Gb Port
 • 4TB Trafic