سرور مجازی امریکا

US_VPS_01
شروع از 174,000تومان ماهانه • 1GB Ram
 • 1Core CPU
 • 20GB SSD
 • USA Location
 • 1Gb Port
 • 300GB Trafic
US_VPS_02
شروع از 348,000تومان ماهانه • 2GB Ram
 • 2Core CPU
 • 40GB SSD
 • USA Location
 • 1Gb Port
 • 1TB Trafic
US_VPS_03
شروع از 690,000تومان ماهانه • 4GB Ram
 • 2Core CPU
 • 80GB SSD
 • USA Location
 • 1Gb Port
 • 2TB Trafic
US_VPS_04
شروع از 1,380,000تومان ماهانه • 8GB Ram
 • 4Core CPU
 • 170GB SSD
 • USA Location
 • 1Gb Port
 • 3TB Trafic