سرور مجازی ترید

شبکه آی پی اختصاصی - لیتوانی
شروع از 249,600تومان ماهانه

تحویل سرویس 1 تا 12 ساعت پس از خرید

 • //my.parsvds.com/templates/digit/img/binanceVpsOffreal.png" width="256px" height="200px" style="background-color:transparent"/> دارد آی پی اختصاصی
 • 1 گیگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک
 • 99.99 % آپتایم
شبکه آی پی اختصاصی هلند
شروع از 249,600تومان ماهانه

تحویل سرویس 1 تا 12 ساعت پس از خرید

 • //my.parsvds.com/templates/digit/img/binanceVpsOffreal.png" width="256px" height="200px" style="background-color:transparent"/> دارد آی پی اختصاصی
 • 1 گیگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک
 • 99.99 % آپتایم
شبکه ی آی پی اختصاصی - نروژ
شروع از 249,600تومان ماهانه

تحویل سرویس 1 تا 12 ساعت پس از خرید

 • //my.parsvds.com/templates/digit/img/binanceVpsOffreal.png" width="256px" height="200px" style="background-color:transparent"/> دارد آی پی اختصاصی
 • 1 گیگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک
 • 99.99 % آپتایم
شبکه ی آی پی اختصاصی - استرالیا
شروع از 249,600تومان ماهانه

تحویل سرویس 1 تا 12 ساعت پس از خرید

 • //my.parsvds.com/templates/digit/img/binanceVpsOffreal.png" width="256px" height="200px" style="background-color:transparent"/> دارد آی پی اختصاصی
 • 1 گیگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک
 • 99.99 % آپتایم
شبکه آی پی اختصاصی - اسپانیا
شروع از 249,600تومان ماهانه

تحویل سرویس 1 تا 12 ساعت پس از خرید

 • //my.parsvds.com/templates/digit/img/binanceVpsOffreal.png" width="256px" height="200px" style="background-color:transparent"/> دارد آی پی اختصاصی
 • 1 گیگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک
 • 99.99 % آپتایم
شبکه آی پی اختصاصی ترکیه
شروع از 294,400تومان ماهانه

تحویل سرویس 1 تا 12 ساعت پس از خرید

 • //my.parsvds.com/templates/digit/img/binanceVpsOffreal.png" width="256px" height="200px" style="background-color:transparent"/> دارد آی پی اختصاصی
 • 1 گیگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک
 • 99.99 % آپتایم
شبکه آی پی اختصاصی - فنلاند
شروع از 249,600تومان ماهانه

تحویل سرویس 1 تا 12 ساعت پس از خرید

 • //my.parsvds.com/templates/digit/img/binanceVpsOffreal.png" width="256px" height="200px" style="background-color:transparent"/> دارد آی پی اختصاصی
 • 1 گیگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک
 • 99.99 % آپتایم
شبکه آی پی اختصاصی دانمارک
شروع از 198,400تومان ماهانه

تحویل سرویس 1 تا 12 ساعت پس از خرید

 • //my.parsvds.com/templates/digit/img/binanceVpsOffreal.png" width="256px" height="200px" style="background-color:transparent"/> دارد آی پی اختصاصی
 • 1 گیگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک
 • 99.99 % آپتایم
شبکه آی پی اختصاصی انگلیس
شروع از 249,600تومان ماهانه

تحویل سرویس 1 تا 12 ساعت پس از خرید

 • //my.parsvds.com/templates/digit/img/binanceVpsOffreal.png" width="256px" height="200px" style="background-color:transparent"/> دارد آی پی اختصاصی
 • 1 گیگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک
 • 99.99 % آپتایم
شبکه آی‌پی اختصاصی کانادا
شروع از 198,400تومان ماهانه

تحویل سرویس 1 تا 12 ساعت پس از خرید

 • //my.parsvds.com/templates/digit/img/binanceVpsOffreal.png" width="256px" height="200px" style="background-color:transparent"/> دارد آی پی اختصاصی
 • اختصاصی پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک
 • 99.99 % آپتایم
Trade-UK-2GB
416,000تومان ماهانه
 • //my.parsvds.com/templates/digit/img/binanceVpsOffreal.png" width="256px" height="200px" style="background-color:transparent"/> 2GB Ram
 • 1Core CPU
 • 40GB SSD
 • United Kingdom Location
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
Trade-UK-4GB
774,400تومان ماهانه
 • //my.parsvds.com/templates/digit/img/binanceVpsOffreal.png" width="256px" height="200px" style="background-color:transparent"/> 4GB Ram
 • 2Core CPU
 • 50GB SSD
 • United Kingdom Location
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
Trade-UK-8GB
1,561,600تومان ماهانه
 • //my.parsvds.com/templates/digit/img/binanceVpsOffreal.png" width="256px" height="200px" style="background-color:transparent"/> 8GB Ram
 • 4Core CPU
 • 60GB SSD
 • United Kingdom Location
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
Trade-Turk-2GB
572,800تومان ماهانه
 • //my.parsvds.com/templates/digit/img/binanceVpsOffreal.png" width="256px" height="200px" style="background-color:transparent"/> 2GB Ram
 • 2Core CPU
 • 20GB SSD
 • Turkey Location
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
Trade-Turk-4GB
979,200تومان ماهانه
 • //my.parsvds.com/templates/digit/img/binanceVpsOffreal.png" width="256px" height="200px" style="background-color:transparent"/> 4GB Ram
 • 2Core CPU
 • 20GB SSD
 • Turkey Location
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
Trade-Turk-8GB
2,268,800تومان ماهانه
 • //my.parsvds.com/templates/digit/img/binanceVpsOffreal.png" width="256px" height="200px" style="background-color:transparent"/> 8GB Ram
 • 6Core CPU
 • 80GB SSD
 • Turkey Location
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
Trade-NL-2GB
438,000تومان ماهانه
 • //my.parsvds.com/templates/digit/img/binanceVpsOffreal.png" width="256px" height="200px" style="background-color:transparent"/> 2GB Ram
 • 1Core CPU
 • 25GB SSD
 • Netherlands Location
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
Trade-NL-1GB
312,000تومان ماهانه
 • //my.parsvds.com/templates/digit/img/binanceVpsOffreal.png" width="256px" height="200px" style="background-color:transparent"/> 1GB Ram
 • 1Core CPU
 • 25GB SSD
 • Netherlands Location
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
Trade-NL-4GB
870,000تومان ماهانه
 • //my.parsvds.com/templates/digit/img/binanceVpsOffreal.png" width="256px" height="200px" style="background-color:transparent"/> 4GB Ram
 • 2Core CPU
 • 25GB SSD
 • Netherlands Location
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
Trade-NL-8GB
1,836,000تومان ماهانه
 • //my.parsvds.com/templates/digit/img/binanceVpsOffreal.png" width="256px" height="200px" style="background-color:transparent"/> 8GB Ram
 • 4Core CPU
 • 160GB SSD
 • Netherlands Location
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
Trade-BEL-1GB
384,000تومان ماهانه
 • //my.parsvds.com/templates/digit/img/binanceVpsOffreal.png" width="256px" height="200px" style="background-color:transparent"/> 1GB Ram
 • 1Core CPU
 • 20GB SSD
 • Belgium Location
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
Trade-BEL-2GB
572,800تومان ماهانه
 • //my.parsvds.com/templates/digit/img/binanceVpsOffreal.png" width="256px" height="200px" style="background-color:transparent"/> 2GB Ram
 • 2Core CPU
 • 20GB SSD
 • Belgium Location
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
Trade-BEL-4GB
979,200تومان ماهانه
 • //my.parsvds.com/templates/digit/img/binanceVpsOffreal.png" width="256px" height="200px" style="background-color:transparent"/> 4GB Ram
 • 2Core CPU
 • 20GB SSD
 • finland Location
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
Trade-FIN-1GB
384,000تومان ماهانه
 • //my.parsvds.com/templates/digit/img/binanceVpsOffreal.png" width="256px" height="200px" style="background-color:transparent"/> 1GB Ram
 • 1Core CPU
 • 20GB SSD
 • finland Location
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
Trade-FIN-2GB
572,800تومان ماهانه
 • //my.parsvds.com/templates/digit/img/binanceVpsOffreal.png" width="256px" height="200px" style="background-color:transparent"/> 2GB Ram
 • 2Core CPU
 • 20GB SSD
 • finland Location
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
Trade-FIN-4GB
979,200تومان ماهانه
 • //my.parsvds.com/templates/digit/img/binanceVpsOffreal.png" width="256px" height="200px" style="background-color:transparent"/> 4GB Ram
 • 2Core CPU
 • 20GB SSD
 • finland Location
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
Trade-FIN-8GB
2,268,800تومان ماهانه
 • //my.parsvds.com/templates/digit/img/binanceVpsOffreal.png" width="256px" height="200px" style="background-color:transparent"/> 8GB Ram
 • 6Core CPU
 • 80GB SSD
 • finland Location
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
Trade-DE-2GB
572,800تومان ماهانه
 • //my.parsvds.com/templates/digit/img/binanceVpsOffreal.png" width="256px" height="200px" style="background-color:transparent"/> 2GB Ram
 • 2Core CPU
 • 20GB SSD
 • Denmark Location
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
Trade-DE-4GB
979,200تومان ماهانه
 • //my.parsvds.com/templates/digit/img/binanceVpsOffreal.png" width="256px" height="200px" style="background-color:transparent"/> 4GB Ram
 • 2Core CPU
 • 20GB SSD
 • Denmark Location
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
Trade-DE-8GB
2,268,800تومان ماهانه
 • //my.parsvds.com/templates/digit/img/binanceVpsOffreal.png" width="256px" height="200px" style="background-color:transparent"/> 8GB Ram
 • 6Core CPU
 • 80GB SSD
 • Denmark Location
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
Trade--VPS--2GB
217,600تومان ماهانه
 • //my.parsvds.com/templates/digit/img/binanceVpsOffreal.png" width="256px" height="200px" style="background-color:transparent"/> 2GB Ram
 • 2Core CPU
 • 20GB SSD NVMe
 • France Location
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
Trade--VPS--4GB
294,400تومان ماهانه
 • //my.parsvds.com/templates/digit/img/binanceVpsOffreal.png" width="256px" height="200px" style="background-color:transparent"/> 4GB Ram
 • 3Core CPU
 • 40GB SSD NVMe
 • France Location
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
Trade--VPS--8GB
563,200تومان ماهانه
 • //my.parsvds.com/templates/digit/img/binanceVpsOffreal.png" width="256px" height="200px" style="background-color:transparent"/> 8GB Ram
 • 4Core CPU
 • 50GB SSD NVMe
 • France Location
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
Trade--VPS--12GB
848,000تومان ماهانه
 • //my.parsvds.com/templates/digit/img/binanceVpsOffreal.png" width="256px" height="200px" style="background-color:transparent"/> 12GB Ram
 • 4Core CPU
 • 60GB SSD NVMe
 • France Location
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
Trade-FR2-2GB
281,600تومان ماهانه
 • //my.parsvds.com/templates/digit/img/binanceVpsOffreal.png" width="256px" height="200px" style="background-color:transparent"/> 2GB Ram
 • 2Core CPU
 • 20GB SSD NVMe
 • France Location
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
Trade-FR-SP
294,400تومان ماهانه
 • //my.parsvds.com/templates/digit/img/binanceVpsOffreal.png" width="256px" height="200px" style="background-color:transparent"/> 4GB Ram
 • 3Core CPU
 • 40GB SSD NVMe
 • France Location
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
Trade-FR2-4GB
396,800تومان ماهانه
 • //my.parsvds.com/templates/digit/img/binanceVpsOffreal.png" width="256px" height="200px" style="background-color:transparent"/> 4GB Ram
 • 3Core CPU
 • 40GB SSD NVMe
 • France Location
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
Trade-FR2-8GB
793,600تومان ماهانه
 • //my.parsvds.com/templates/digit/img/binanceVpsOffreal.png" width="256px" height="200px" style="background-color:transparent"/> 8GB Ram
 • 4Core CPU
 • 50GB SSD NVMe
 • France Location
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall