سرور مجازی ایران برج میلاد SSD

پلان مقدماتی • 1GB Ram
 • 1Core CPU
 • 20GB SSD HDD
 • 100Mb Port
 • 100GB Traffic
پلان اقتصادی • 2GB Ram
 • 1Core CPU
 • 20GB SSD HDD
 • 100Mb Port
 • 300GB Traffic
پلان پیشنهادی • 3GB Ram
 • 2Core CPU
 • 25GB SSD HDD
 • 100Mb Port
 • 600GB Traffic
پلان پرفروش • 4GB Ram
 • 2Core CPU
 • 30GB SSD HDD
 • 100Mb Port
 • Unlimited Traffic
پلان حرفه ای • 6GB Ram
 • 4Core CPU
 • 40GB SSD HDD
 • 100Mb Port
 • Unlimited Traffic
پلان سازمانی • 10GB Ram
 • 6Core CPU
 • 80GB SSD HDD
 • 100Mb Port
 • Unlimited Traffic
IR_HM_01
تحویل به صورت آنی پس از پرداخت!!

 • 12GB Ram
 • 3Core CPU
 • 50GB SSD HDD
 • 100Mb Port
 • Unlimited Traffic
IR_HM_02
تحویل به صورت آنی پس از پرداخت!!

 • 16GB Ram
 • 4Core CPU
 • 100GB SSD HDD
 • 100Mb Port
 • Unlimited Traffic
IR_HM_03
تحویل به صورت آنی پس از پرداخت!!

 • 24GB Ram
 • 6Core CPU
 • 200GB SSD HDD
 • 100Mb Port
 • Unlimited Traffic