سرور مجازی ایران

IR_VPS_01 0 موجود است
210,000تومان ماهانه
 • 2GB
 • 1Core
 • 20GB SSD
 • 100GB
 • DDOS Protection
IR_VPS_02 0 موجود است
258,000تومان ماهانه
 • 3GB
 • 1Core
 • 25GB SSD
 • 200GB
 • DDOS Protection
IR_VPS_e2_Nvme
179,000تومان ماهانه
 • 1024MB
 • 1Core
 • 20GB NVME
 • 100GB
IR_VPS_01_NVMe
258,000تومان ماهانه
 • 2GB
 • 1Core
 • 20GB NVMe
 • 150GB
 • DDOS Protection
IR_VPS_02_NVMe
285,000تومان ماهانه
 • 3GB
 • 1Core
 • 25GB NVMe
 • 200GB
 • DDOS Protection
IR_VPS_e2_shatel
179,000تومان ماهانه
 • 1024MB
 • 1Core
 • 20GB NVME
 • 100GB
IR_VPS_01_shatel
258,000تومان ماهانه
 • 2GB
 • 1Core
 • 20GB NVMe
 • 150GB
 • DDOS Protection
IR_VPS_02_shatel
285,000تومان ماهانه
 • 3GB
 • 1Core
 • 25GB NVMe
 • 200GB
 • DDOS Protection
IR_VPS_e2_Hiweb
179,000تومان ماهانه
 • 1024MB
 • 1Core
 • 20GB NVME
 • 100GB
IR_VPS_01_Hiweb
258,000تومان ماهانه
 • 2GB
 • 1Core
 • 20GB NVMe
 • 150GB
 • DDOS Protection
IR_VPS_02_Hiweb
285,000تومان ماهانه
 • 3GB
 • 1Core
 • 25GB NVMe
 • 200GB
 • DDOS Protection