سرور مجازی ایران

IR_VPS_LT 0 موجود است
152,000تومان ماهانه
 • 3GB
 • 2Core
 • 25GB SSD
 • ۳TB
 • DDOS Protection
IR_VPS_03 0 موجود است
285,000تومان ماهانه
 • 4GB
 • 2Core
 • 30GB SSD
 • 300GB
 • DDOS Protection
IR_VPS_04 0 موجود است
430,000تومان ماهانه
 • 6GB
 • 2Core
 • 50GB SSD
 • 400GB
 • DDOS Protection
IR_VPS_05 0 موجود است
645,000تومان ماهانه
 • 10GB
 • 4Core
 • 80GB SSD
 • 500GB
 • L3 - L4 - L7 (FREE)
IR_VPS_06 0 موجود است
1,260,000تومان ماهانه
 • 16GB
 • 6Core
 • 120GB SSD
 • 700GB
 • L3 - L4 - L7 (FREE)
IR_VPS_07 0 موجود است
1,698,000تومان ماهانه
 • 32GB
 • 8Core
 • 160GB SSD
 • 1000GB
 • L3 - L4 - L7 (FREE)
IR_VPS_03_NVMe
335,000تومان ماهانه
 • 4GB
 • 2Core
 • 30GB NVMe
 • 300GB
 • DDOS Protection
IR_VPS_04_NVMe
498,000تومان ماهانه
 • 6GB
 • 2Core
 • 50GB NVMe
 • 400GB
 • DDOS Protection
IR_VPS_05_NVMe
750,000تومان ماهانه
 • 10GB
 • 4Core
 • 80GB NVMe
 • 500GB
 • L3 - L4 - L7 (FREE)
IR_VPS_06_NVMe
1,360,000تومان ماهانه
 • 16GB
 • 6Core
 • 120GB NVMe
 • 700GB
 • L3 - L4 - L7 (FREE)
IR_VPS_07_NVMe
1,980,000تومان ماهانه
 • 32GB
 • 8Core
 • 160GB NVMe
 • 1000GB
 • L3 - L4 - L7 (FREE)
IR_VPS_03_shatel
335,000تومان ماهانه
 • 4GB
 • 2Core
 • 30GB NVMe
 • 300GB
 • DDOS Protection
IR_VPS_07_shatel
1,980,000تومان ماهانه
 • 32GB
 • 8Core
 • 160GB NVMe
 • 1000GB
 • L3 - L4 - L7 (FREE)
IR_VPS_04_shatel
498,000تومان ماهانه
 • 6GB
 • 2Core
 • 50GB NVMe
 • 400GB
 • DDOS Protection
IR_VPS_05_shatel
750,000تومان ماهانه
 • 10GB
 • 4Core
 • 80GB NVMe
 • 500GB
 • L3 - L4 - L7 (FREE)
IR_VPS_06_Shatel
1,360,000تومان ماهانه
 • 16GB
 • 6Core
 • 120GB NVMe
 • 700GB
 • L3 - L4 - L7 (FREE)
IR_VPS_03_Hiweb
335,000تومان ماهانه
 • 4GB
 • 2Core
 • 30GB NVMe
 • 300GB
 • DDOS Protection
IR_VPS_04_Hiweb
498,000تومان ماهانه
 • 6GB
 • 2Core
 • 50GB NVMe
 • 400GB
 • DDOS Protection
IR_VPS_05_Hiweb
750,000تومان ماهانه
 • 10GB
 • 4Core
 • 80GB NVMe
 • 500GB
 • L3 - L4 - L7 (FREE)
IR_VPS_06_Hiweb
1,360,000تومان ماهانه
 • 16GB
 • 6Core
 • 120GB NVMe
 • 700GB
 • L3 - L4 - L7 (FREE)
IR_VPS_07_Hiweb
1,980,000تومان ماهانه
 • 32GB
 • 8Core
 • 160GB NVMe
 • 1000GB
 • L3 - L4 - L7 (FREE)
IR_پلان پرفروش 0 موجود است
216,000تومان ماهانه • 4GB
 • 2Core
 • 30GB SSD
 • 100Mb
 • Unlimited