انتقال دامنه

انتقال دامنه

انتقال دامنه ضمن تمدید یکساله دامنه می‌باشد*


انتقال یک عدد دامنه

* برخی از پسوندهای دامنه و دامنه های اخیراً تمدید شده می توانند شامل انتقال نشوند