سرور مجازی امریکا

US_VPS_01 • 1GB Ram
 • 1Core CPU
 • 20GB SSD
 • USA Location
 • 1Gb Port
 • 300GB Trafic
US_VPS_02 • 2GB Ram
 • 1Core CPU
 • 40GB SSD
 • USA Location
 • 1Gb Port
 • 1TB Trafic
US_VPS_03 • 4GB Ram
 • 2Core CPU
 • 80GB SSD
 • USA Location
 • 1Gb Port
 • 2TB Trafic
US_VPS_04 • 8GB Ram
 • 4Core CPU
 • 170GB SSD
 • USA Location
 • 1Gb Port
 • 3TB Trafic
پلان 1 گیگابایت (امریکا) • 1GB Ram
 • 1Core CPU
 • 25GB SSD
 • USA Location
 • 1Gb Port
 • 1TB Trafic
پلان 2 گیگابایت (امریکا) • 2GB Ram
 • 1Core CPU
 • 55GB SSD
 • USA Location
 • 1Gb Port
 • 2TB Trafic
پلان 4 گیگابایت (امریکا) • 4GB Ram
 • 2Core CPU
 • 80GB SSD
 • USA Location
 • 1Gb Port
 • 3TB Trafic
پلان 8 گیگابایت (امریکا) • 8GB Ram
 • 4Core CPU
 • 160GB SSD
 • USA Location
 • 1Gb Port
 • 4TB Trafic