سرور اختصاصی ایران

D_12Core_32GB
 • 32GB Ram
 • 2x Intel Xeon E5-2620v1 CPU
 • 1 TB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
D_12Core_64GB
 • 64GB Ram
 • 2x Intel Xeon E5-2620v1 CPU
 • 1 TB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
D_16Core_32GB
 • 32GB Ram
 • 2x Intel Xeon E5-2660v1 CPU
 • 1 TB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
D_16Core_64GB
 • 64GB Ram
 • 2x Intel Xeon E5-2660v1 CPU
 • 1 TB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
D_20Core_32GB
 • 32GB Ram
 • 2x Intel Xeon E5-2660v2 CPU
 • 1 TB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
D_20Core_64GB
 • 64GB Ram
 • 2x Intel Xeon E5-2660v2 CPU
 • 1 TB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
D_24Core_32GB
 • 32GB Ram
 • 2x Intel Xeon E5-2696v2 CPU
 • 1 TB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
D_24Core_64GB
 • 64GB Ram
 • 2x Intel Xeon E5-2696v2 CPU
 • 1 TB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
S_12Core_32GB
 • 32GB Ram
 • 2x Intel Xeon E5-2620v1 CPU
 • 2x 4TB HDD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
S_16Core_64GB
 • 64GB Ram
 • 2x Intel Xeon E5-2670v1 CPU
 • 2x 4TB HDD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
S_20Core_64GB
 • 64GB Ram
 • 2x Intel Xeon E5-2660v2 CPU
 • 2x 4TB HDD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
IR_PRO_L32 2 موجود است
 • 32GB Ram
 • 2x Intel Xenon E5-2620 v1 CPU
 • 2x 512 GB OR 1 TB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
IR_PRO_L72
 • 72GB Ram
 • 2x Intel Xenon E5-2620 v1 CPU
 • 2x 512 GB OR 1 TB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
سرور اختصاصی ایران - IR_PRO_M1
 • 32GB Ram
 • 2x Intel Xenon E5-2620 v1 CPU
 • 512 GB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
سرور اختصاصی ایران - IR_PRO_M2 -3 موجود است
 • 64GB Ram
 • 2x Intel Xenon E5-2620 v1 CPU
 • 512 GB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
سرور اختصاصی ایران - IR_PRO_M3 -5 موجود است
 • 64GB Ram
 • 2x Intel Xenon E5-2620 v1 CPU
 • 1 TB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
سرور اختصاصی ایران - IR_PRO_M4 -1 موجود است
 • 80GB Ram
 • 2x Intel Xenon E5-2620 v1 CPU
 • 1 TB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
سرور اختصاصی ایران - St 01 -5 موجود است
 • 32GB Ram
 • 2x Intel Xenon E5-2620 v1 CPU
 • 6 TB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
سرور اختصاصی ایران - St 02 -5 موجود است
 • 64GB Ram
 • 2x Intel Xenon E5-2620 v1 CPU
 • 6 TB SATA Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
سرور اختصاصی ایران - St 03 -5 موجود است
 • 64GB Ram
 • 2x Intel Xenon E5-2620 v1 CPU
 • 4x6 TB SATA + 256 GB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
IR_PRO_M64 -1 موجود است
 • 64GB Ram
 • 2x Intel Xenon E5-2620 v1 CPU
 • 1 TB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic