سرور اختصاصی ایران

D_12Core_32GB
شروع از 1,600,000تومان ماهانه
 • 32GB Ram
 • 2x Intel Xeon E5-2620v1 CPU
 • 1 TB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
D_12Core_64GB
شروع از 1,900,000تومان ماهانه
 • 64GB Ram
 • 2x Intel Xeon E5-2620v1 CPU
 • 1 TB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
D_12Core_96GB
شروع از 2,300,000تومان ماهانه
 • 96GB Ram
 • 2x Intel Xeon E5-2620v1 CPU
 • 1 TB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
D_16Core_32GB
شروع از 6,300,000تومان سه ماهه
 • 32GB Ram
 • 2x Intel Xeon E5-2650v2 CPU
 • 500 GB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
D_16Core_64GB
شروع از 2,400,000تومان ماهانه
 • 64GB Ram
 • 2x Intel Xeon E5-2650v2 CPU
 • 1 TB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
D_IRSP_96GB
شروع از 2,399,000تومان ماهانه
 • 96GB Ram
 • 2x Intel Xeon E5-2650v2 CPU
 • 2x 1 TB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
D_20Core_32GB
شروع از 2,600,000تومان ماهانه
 • 32GB Ram
 • 2x Intel Xeon E5-2660v2 CPU
 • 500GB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
D_20Core_64GB
شروع از 2,900,000تومان ماهانه
 • 64GB Ram
 • 2x Intel Xeon E5-2660v2 CPU
 • 1 TB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
D_24Core_64GB
شروع از 3,500,000تومان ماهانه
 • 64GB Ram
 • 2x Intel Xeon E5-2696v2 CPU
 • 1 TB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
D_24Core_128GB
شروع از 5,800,000تومان ماهانه
 • 128GB Ram
 • 2x Intel Xeon E5-2696v2 CPU
 • 2x 1 TB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
S_12Core_32GB
شروع از 8,100,000تومان سه ماهه
 • 32GB Ram
 • 2x Intel Xeon E5-2620v1 CPU
 • 2x 4TB HDD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
S_16Core_32GB
شروع از 10,500,000تومان سه ماهه
 • 32GB Ram
 • 2x Intel Xeon E5-2650 v2 CPU
 • 2x 4TB HDD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
S_20Core_32GB
شروع از 12,600,000تومان سه ماهه
 • 32GB Ram
 • 2x Intel Xeon E5-2660 v2 CPU
 • 2x 4TB HDD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
سرور اختصاصی ایران - IR_PRO_SM1
شروع از 1,200,000تومان ماهانه
 • 32GB Ram
 • 2x Intel Xeon E5520 CPU
 • 512 GB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic