سرور اختصاصی ایران

سرور اختصاصی ایران - IR_PRO_M1 -4 موجود است
 • 32GB Ram
 • 2x Intel Xenon E5-2620 v1 CPU
 • 512 GB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
سرور اختصاصی ایران - IR_PRO_M2 -2 موجود است
 • 64GB Ram
 • 2x Intel Xenon E5-2620 v1 CPU
 • 512 GB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
سرور اختصاصی ایران - IR_PRO_M3 -5 موجود است
 • 64GB Ram
 • 2x Intel Xenon E5-2620 v1 CPU
 • 1 TB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
IR_PRO_L32
 • 32GB Ram
 • 2x Intel Xenon E5-2620 v1 CPU
 • 1 TB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
IR_PRO_L72
 • 72GB Ram
 • 2x Intel Xenon E5-2620 v1 CPU
 • 1 TB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
سرور اختصاصی ایران - IR_PRO_M4 -1 موجود است
 • 80GB Ram
 • 2x Intel Xenon E5-2620 v1 CPU
 • 1 TB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
سرور اختصاصی ایران - St 01 -5 موجود است
 • 32GB Ram
 • 2x Intel Xenon E5-2620 v1 CPU
 • 6 TB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
سرور اختصاصی ایران - St 02 -5 موجود است
 • 64GB Ram
 • 2x Intel Xenon E5-2620 v1 CPU
 • 6 TB SATA Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
سرور اختصاصی ایران - St 03 -5 موجود است
 • 64GB Ram
 • 2x Intel Xenon E5-2620 v1 CPU
 • 4x6 TB SATA + 256 GB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
IR_PRO_M64 -1 موجود است
 • 64GB Ram
 • 2x Intel Xenon E5-2620 v1 CPU
 • 1 TB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic