سرور اختصاصی ایران

سرور اختصاصی ایران - IR_PRO_M1
 • 32GB Ram
 • 2x Intel Xenon E5-2620 v1 CPU
 • 512 GB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
سرور اختصاصی ایران - IR_PRO_SM1
 • 32GB Ram
 • 2x Intel Xenon E5520 CPU
 • 512 GB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
سرور اختصاصی ایران - IR_PRO_M2
 • 64GB Ram
 • 2x Intel Xenon E5-2620 v1 CPU
 • 512 GB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
سرور اختصاصی ایران - IR_PRO_M3
 • 64GB Ram
 • 2x Intel Xenon E5-2620 v1 CPU
 • 1 TB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
سرور اختصاصی ایران - IR_PRO_M4
 • 80GB Ram
 • 2x Intel Xenon E5-2620 v1 CPU
 • 1 TB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
سرور اختصاصی ایران - St 01
 • 32GB Ram
 • 2x Intel Xenon E5-2620 v1 CPU
 • 6 TB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
سرور اختصاصی ایران - St 02
 • 64GB Ram
 • 2x Intel Xenon E5-2620 v1 CPU
 • 6 TB SATA Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
سرور اختصاصی ایران - St 03
 • 64GB Ram
 • 2x Intel Xenon E5-2620 v1 CPU
 • 4x6 TB SATA + 256 GB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic