سرور مجازی انگلستان

پلان ۱ گیگابایت (انگلیس)
تحویل فوری

 • 1GB Ram
 • 1Core CPU
 • 25GB SSD
 • England Location
 • 1Gb Port
 • 1TB Trafic
پلان ۲ گیگابایت (انگلیس)
تحویل فوری

 • 2GB Ram
 • 1Core CPU
 • 55GB SSD
 • England Location
 • 1Gb Port
 • 2TB Trafic
پلان ۴ گیگابایت (انگلیس)
تحویل فوری

 • 4GB Ram
 • 2Core CPU
 • 80GB SSD
 • England Location
 • 1Gb Port
 • 3TB Trafic
پلان ۸ گیگابایت (انگلیس)
تحویل فوری

 • 8GB Ram
 • 4Core CPU
 • 160GB SSD
 • England Location
 • 1Gb Port
 • 4TB Trafic