سرور مجازی انگلستان

UK_VPS_01
شروع از 198,000تومان ماهانه
تحویل فوری

 • 1GB Ram
 • 1Core CPU
 • 25GB SSD
 • England Location
 • 1Gb Port
 • 1TB Trafic
UK_VPS_02
شروع از 360,000تومان ماهانه
تحویل فوری

 • 2GB Ram
 • 1Core CPU
 • 40GB SSD
 • England Location
 • 1Gb Port
 • 2TB Trafic
UK_VPS_03
شروع از 675,000تومان ماهانه
تحویل فوری

 • 4GB Ram
 • 2Core CPU
 • 60GB SSD
 • England Location
 • 1Gb Port
 • Unlimited Trafic
UK_VPS_04
شروع از 1,290,000تومان ماهانه
تحویل فوری

 • 8GB Ram
 • 4Core CPU
 • 100GB SSD
 • England Location
 • 1Gb Port
 • Unlimited Trafic