سرور مجازی مالزی

سرور مجازی مالزی پلان 1
 • 1GB Ram
 • 1Core CPU
 • 25GB SSD
 • 2TB BW
 • Malaysia Location
 • 99% UpTime
سرور مجازی مالزی پلان 2
 • 2GB Ram
 • 2Core CPU
 • 50GB SSD
 • 3TB BW
 • Malaysia Location
 • 99% UpTime
سرور مجازی مالزی پلان 3
 • 4GB Ram
 • 3Core CPU
 • 75GB SSD
 • 4TB BW
 • Malaysia Location
 • 99% UpTime
سرور مجازی مالزی پلان 4
 • 8GB Ram
 • 4Core CPU
 • 100GB SSD
 • 8TB BW
 • Malaysia Location
 • 99% UpTime