سرور مجازی ایران ترافیک نامحدود

IR_VPS_03_GoldenHorse_UN
Sadece.. 1,225,000تومان Aylık
 • 4GB
 • 2Core
 • 30GB NVMe
 • unlimited
 • DDOS Protection
IR_VPS_e2_Nvme_UN
Sadece.. 1,179,000تومان Aylık
 • 1024MB
 • 1Core
 • 20GB NVME
 • unlimited
IR_VPS_01_NVMe_UN
Sadece.. 1,258,000تومان Aylık
 • 2GB
 • 1Core
 • 20GB NVMe
 • unlimited
 • DDOS Protection
IR_VPS_02_NVMe_UN
Sadece.. 1,285,000تومان Aylık
 • 3GB
 • 1Core
 • 25GB NVMe
 • unlimited
 • DDOS Protection
IR_VPS_03_NVMe_UN
Sadece.. 1,280,000تومان Aylık
 • 4GB
 • 2Core
 • 30GB NVMe
 • unlimited
 • DDOS Protection
IR_VPS_04_NVMe_UN
Sadece.. 1,498,000تومان Aylık
 • 6GB
 • 2Core
 • 50GB NVMe
 • unlimited
 • DDOS Protection
IR_VPS_05_NVMe_UN
Sadece.. 1,750,000تومان Aylık
 • 10GB
 • 4Core
 • 80GB NVMe
 • unlimited
 • L3 - L4 - L7 (FREE)
IR_VPS_06_NVMe_UN
Sadece.. 2,365,000تومان Aylık
 • 16GB
 • 6Core
 • 120GB NVMe
 • unlimited
 • L3 - L4 - L7 (FREE)
IR_VPS_07_NVMe_UN
Sadece.. 2,980,000تومان Aylık
 • 32GB
 • 8Core
 • 160GB NVMe
 • unlimited
 • L3 - L4 - L7 (FREE)