سرور مجازی ایران ترافیک نامحدود

IR_VPS_03_GoldenHorse_UN
Desde 1,525,000تومان Mensual
 • 4GB
 • 2Core
 • 30GB NVMe
 • unlimited
 • DDOS Protection
IR_VPS_e2_Nvme_UN
Desde 1,479,000تومان Mensual
 • 1024MB
 • 1Core
 • 20GB NVME
 • unlimited
IR_VPS_01_NVMe_UN
Desde 1,558,000تومان Mensual
 • 2GB
 • 1Core
 • 20GB NVMe
 • unlimited
 • DDOS Protection
IR_VPS_02_NVMe_UN
Desde 1,585,000تومان Mensual
 • 3GB
 • 1Core
 • 25GB NVMe
 • unlimited
 • DDOS Protection
IR_VPS_03_NVMe_UN
Desde 1,635,000تومان Mensual
 • 4GB
 • 2Core
 • 30GB NVMe
 • unlimited
 • DDOS Protection
IR_VPS_04_NVMe_UN
Desde 1,798,000تومان Mensual
 • 6GB
 • 2Core
 • 50GB NVMe
 • unlimited
 • DDOS Protection
IR_VPS_05_NVMe_UN
Desde 2,050,000تومان Mensual
 • 10GB
 • 4Core
 • 80GB NVMe
 • unlimited
 • L3 - L4 - L7 (FREE)
IR_VPS_06_NVMe_UN
Desde 2,665,000تومان Mensual
 • 16GB
 • 6Core
 • 120GB NVMe
 • unlimited
 • L3 - L4 - L7 (FREE)
IR_VPS_07_NVMe_UN
Desde 3,280,000تومان Mensual
 • 32GB
 • 8Core
 • 160GB NVMe
 • unlimited
 • L3 - L4 - L7 (FREE)